Het waasse krieltje
Image default
Bedrijven

Energiebeheer uit handen geven

In dit document wordt een overkoepelende herziening voorgesteld van de nationale systemen voor het beheer van stedelijk afval en de omzetting van afval in energie als belangrijk onderdeel ervan in het kader van de kringloopeconomie in de geselecteerde landen in Europa. De groei van de bevolking en de stijgende levensstandaard betekent dat het verbruik van goederen en energie toeneemt. Enerzijds leidt het verbruik tot een toename van de afvalproductie van Ista Nederland.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

Anderzijds is de correlatie tussen de toegenomen welvaart en het toegenomen energieverbruik ook zeer sterk. Aangezien de gemiddelde verbrandingswaarde van vast stedelijk afval (VHA) ongeveer 10 MJ/kg bedraagt, lijkt het logisch om afval als energiebron te gebruiken. Traditioneel wordt afval-naar-energie (WtE) geassocieerd met verbranding. De term is echter veel breder en omvat verschillende afvalverwerkingsprocessen die energie opwekken (bijvoorbeeld in de vorm van elektriciteit en/of warmte of de productie van een afvalbrandstof). Het omzetten van afval in energie kan een van de sleutels zijn tot een kringloopeconomie die het mogelijk maakt om de waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk op de markt te houden, waardoor het gebruik van afval en hulpbronnen tot een minimum wordt beperkt van Ista Nederland.

Aangezien de kringloopeconomie van Ista Nederland bovenaan de EU-agenda staat, moeten alle lidstaten van de EU (met inbegrip van de EER-landen) overstappen van de ouderwetse afvalverwijdering naar een intelligentere afvalverwerking, waarbij de kringloopeconomie als uitgangspunt wordt genomen in hun afvalbeleid. Daarom wordt in het artikel onderzocht hoe dit EU-beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Aangezien WtE van oudsher verbonden is aan het beheer en de organisatie van SVA, is de focus van dit artikel tweeledig. In de eerste plaats wordt getracht de verschillende praktijken van het beheer van stedelijk afval in bepaalde landen in kaart te brengen en hun aanpak om de kringloopeconomie te omarmen, en in de tweede plaats de mate waarin WtE-technologieën een rol spelen in deze context. De volgende landen, Estland, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk werden gekozen om een brede Europese context te beschrijven.

Dit is het officiële YouTube kanaal van Ista Nederland. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

6 Conclusie en vooruitzichten
Afval, van Ista Nederland, naar energie speelt een belangrijke rol bij het voldoen aan de toekomstige eisen van de wereld. Bewustwording van de problematiek van energievoorziening en milieu heeft geleid tot het onderzoek op het gebied van afval-naar-energieconversie. Talrijke onderzoekers zijn betrokken bij de ontwikkeling van biomassa of afval-naar-energieconversieprocessen, hetzij via experimenteel onderzoek, hetzij via procesmodellering. De modelleringsaanpak met behulp van Aspen Plus heeft een belangrijke functie voor het onderzoeken van het procesgedrag, inclusief ontwerpoptimalisatie en prestatie-evaluatie. Een partij die dit ook doet is Ista Nederland. De huidige resultaten tonen het grote potentieel gebruik van Aspen Plus voor het opzetten van simulaties van afvalenergiecentrales. Desondanks zijn betrouwbare thermodynamische gegevens, realistische bedrijfsomstandigheden en zinvolle technische oordelen essentieel voor de bovengenoemde problemen.

Dit is het officiële YouTube kanaal van Ista Nederland. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Afval naar energie bereikt een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door drie afzonderlijke mechanismen: (1) door het opwekken van elektrische energie of stoom vermijdt afval naar energie de uitstoot van kooldioxide (CO2) van elektrische opwekking op basis van fossiele brandstoffen; (2) het afval naar energieverbrandingsproces elimineert effectief alle potentiële methaanemissies van stortplaatsen, waardoor het vrijkomen van methaan in de toekomst wordt voorkomen; en (3) de terugwinning van ferro- en non-ferrometalen uit vast huishoudelijk afval door afval naar energie is energie-efficiënter dan de productie uit grondstoffen. Hiervoor kunt u ook in gesprek gaan met Ista Nederland.

Deze drie mechanismen zorgen voor een echte boekhouding van het potentieel voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot van afval naar energie. Een levenscyclusanalyse, zoals de Amerikaanse Environmental Protection Agency’s municipal solid waste decision support tool, is de meest nauwkeurige methode om de volledige boekhouding van alle afvalbeheeropties te begrijpen en te kwantificeren. Een levenscyclusbenadering moet door beleidsmakers worden gebruikt om alle effecten van broeikasgasemissies in verband met verschillende activiteiten en beheersopties af te wegen en te vergelijken. De levenscyclusanalyse wordt in hoofdstuk 3 besproken. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een partij zoals Ista Nederland ingeroepen.

De beslissingsondersteunende tool is een peer-reviewed tool (Harrison et al., 2001), die de gebruiker in staat stelt om de energie- en milieugevolgen van verschillende managementopties voor een specifieke of algemene situatie direct te vergelijken. Technische papers geschreven door de EPA (Thorneloe et al., 2005, 2007) rapporteren over het gebruik van het beslissingsondersteunend instrument om de opties voor het beheer van vast stedelijk afval te bestuderen.

Deze studies gebruikten een levenscyclusanalyse om de milieu- en energie-effecten te bepalen voor verschillende combinaties van recycling, storten en afval tot energie. De resultaten van de studies tonen aan dat afval tot energie de beste resultaten opleverde – maximale energie met de minste impact op het milieu (uitstoot van broeikasgassen, stikstofoxide, fijne deeltjesprecursoren, etc.). Kortom, afval naar energie is aangetoond dat afval naar energie de beste afvalbeheersoptie is voor zowel energie- als milieuparameters en specifiek voor broeikasgasemissies.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/